Oons verzamelt diverse gegevens bij bezoeken aan het platform en bij het registratieproces.

Voorop staat dat Oons behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers van het platform.
In deze Privacy Policy wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe Oons omgaat met de Privacy van gebruikers.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen in combinatie met andere gegevens indirect identificeerbaar zijn.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Het invullen van deze gegevens is optioneel. Je bent dus niet verplicht om je persoonsgegevens aan Oons te verstrekken, maar zonder registratie kan niet optimaal van het platform en de diensten van Oons gebruik worden gemaakt.

Doel verwerken persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en het beheer van je registratie;
 • Het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens (statistieken);
 • Het automatisch verzenden van berichten;
 • Het (automatisch) verzenden van verzoeken om statusupdates van via het Platform gedeelde of verkregen ideeën;
 • Direct marketing doeleinden: indien je je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, worden de gegevens verwerkt om je te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van Oons, van gelieerde ondernemingen van Oons en/of van zorgvuldig geselecteerde derden.

Je persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Voor de naleving van en aanspraken uit de gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Oons de gegevens verzamelt of verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

Oons heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zal Oons je persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte brengen.

Verzet & correctie

Je kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar contact@oons.com. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar contact@oons.com. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zullen wij de verwerking beëindigen. Voor een verzet dat ongegrond is kunnen wij een bij ?Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp? vastgestelde vergoeding in rekening brengen.

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kunt je ons verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar contact@oons.com. Wij zullen je binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre wij aan het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wet Bescherming Persoonsgegevens of een andere wet zijn verwerkt.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op je harde schijf wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw bezoek aan het platform. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en om geautomatiseerde berichten te verzenden, gerelateerd aan door u bekeken of ingevoerde informatie. Ook dient een cookie ter vereenvoudiging van de navigatie op het platform. Indien je de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van het platform, danwel kan het zijn dat sommige delen van ons platform voor jou niet toegankelijk zijn.

Wijziging Privacy Policy

Het is mogelijk dat in deze Privacy Policy wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy Policy is gepubliceerd op onze website. Houdt de website dus goed in de gaten. Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 15-11-2013.