Warning: include(/home/deb54776n3/domains/oonsplatform.nl/public_html/wp-includes/metawp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/deb54776n3/domains/oonsplatform.nl/public_html/wp-load.php on line 94

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/deb54776n3/domains/oonsplatform.nl/public_html/wp-includes/metawp.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/deb54776n3/domains/oonsplatform.nl/public_html/wp-load.php on line 94
Gebruiksvoorwaarden |

Oons.com is een platform van Oons B.V.

Deze voorwaarden gelden voor elke gebruiker (hierna: ‘gebruiker’ of ‘je’) van het platform, ongeacht of je je hebt geregistreerd of niet. Door op welke wijze dan ook gebruik te maken van het platform aanvaardt je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Mededelingen bestemd voor Oons dienen te worden verzonden aan contact@oons.com.

Registratie

Toegang tot bepaalde delen van het platform en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van het platform kunnen registratie van een gebruiker verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer je je registreert, moet je een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen en moet je een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres opgeven. Als de naam of het adres dat je kiest al in gebruik is, wordt je gevraagd een andere gebruikersnaam en/of e-mailadres te kiezen. Oons stuurt je een bevestigingsmail met je geregistreerde gegevens. Die e-mail bevat eenvoudige instructies die je moet volgen. In het geval de aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden of functies waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. Je dient je registratie tijdig bij te werken, zodat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn.

Oons behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren of te beëindigen. Als een registratie door ons wordt geweigerd of beëindigd, dan zullen wij alle eerder gevraagde gegevens verwijderen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden op je account en met jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van je handelen of nalaten. Als je je bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot je account, moet je onmiddellijk contact opnemen met Oons via contact@oons.com.

Persoonsgegevens

Voor het verlenen van diensten via het platform heeft Oons een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken en om de diensten van Oons te kunnen uitvoeren. Oons kan onder andere (geautomatiseerde) berichten (doen) verzenden en/of deze binnen de inlogomgeving van een gebruiker publiceren, bestaande uit attenderingen gebaseerd op gegevens en activiteiten van gebruikers, of verzoeken om statusupdates van via het platform gedeelde of verkregen gegevens en informatie.

Indien je hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven, kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor het verstrekken van aanbiedingen voor producten en/of diensten of andere interessante informatie, activiteiten en aanbiedingen.

Voor het privaybeleid van Oons verwijzen wij je naar de Privacy Policy op Oons.com.

Cookies

Oons kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op de harde schijf wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over het bezoek aan het platform. Oons gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden, om deze te analyseren en statistieken op te kunnen maken alsmede om (geautomatiseerde) berichten te verzenden, gerelateerd aan door de gebruiker bekeken of ingevoerde informatie. Ook dient een cookie ter vereenvoudiging van de navigatie op het platform. Indien je de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van het platform, danwel kan het zijn dat sommige delen van het platform niet toegankelijk zijn.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

Klik hier voor meer informatie over de cookies die gebruikt worden door het platform.

Gebruik

Onze FAQ’s die beschikbaar zijn op Oons platform geven nadere informatie over onze dienst; je kunt deze raadplegen als je vragen hebt over of problemen hebt met Oons platform.

Houdt er rekening mee dat Oons platform alleen mag worden gebruikt door gebruikers die redelijk bedreven zijn in web-en internetgebruik. Houdt er ook rekening mee dat, hoewel Oons platform grondig is getest, er aspecten kunnen zijn die (nog) niet volledig zijn, die kleine bugs hebben of relatief moeilijk te gebruiken zijn. Als er aspecten zijn van Oons platform die moeilijk te gebruiken zijn, zal het ons helpen om de service te verbeteren als u dit aan ons vertelt door e-mail te sturen naar contact@oons.com.

Wanneer je gebruik maakt van het platform en de diensten van Oons dan dien je je te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Het is de gebruiker niet toegestaan:

  • De met behulp van het platform verkregen gegevens en informatie op te nemen in een eigen databank met als doel deze databank commercieel te exploiteren of met gebruikmaking van de gegevens en informatie een met het platform vergelijkbaar platform te (doen) exploiteren;
  • Het platform te gebruiken in strijd met het doel van het platform of deze voorwaarden of zodanig te gebruiken dat hierdoor schade kan ontstaan aan het platform, Oons en/of derden, dan wel zodanig dat een (risico op) verstoring in de beschikbaarheid ontstaat;
  • Met behulp van het platform reclame te maken voor goederen of diensten, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitwisseling van ideeën;
  • Met gebruikmaking van het platform inbreuk te maken op rechten van Oons of derden, zoals rechten van intellectuele eigendom als merken, octrooirechten en auteursrechten;
  • Misleidende, onjuiste, kwetsende, beledigende, discriminerende, lasterlijke, anderszins onrechtmatige of naar het oordeel van Oons ongepaste uitingen te doen;
  • Een valse identiteit aan te nemen;
  • Informatie openbaar te maken die een beveiligingsrisico kan vormen voor Oons, andere gebruikers of derden of die gebruikt kan worden om virussen, wormen, bots of enige andere (mogelijk) schadelijke computerprogrammatuur openbaar of toegankelijk te maken;
  • Op welke wijze dan ook onrechtmatig te handelen.

Oons is te allen tijde bevoegd de toegang van gebruikers tot het platform te blokkeren of content van het platform te verwijderen als de gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden of de content naar haar oordeel onrechtmatig is of ongepast, onverminderd de bevoegdheid van Oons tot het uitoefenen van overige aan haar toekomende rechten.

Geconstateerde schendingen van bovengenoemde gedragsregels kunnen worden gemeld via contact@oons.com.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten, auteursrechten en merkrechten met betrekking tot de door Oons verleende dienstverlening, het door oons ter beschikking gestelde platform en alle hiertoe behorende en hiermee verband houdende elementen, zoals de onderliggende programmatuur, gebruikte onderscheidingtekens, door Oons verstrekte materialen en gegevens en databanken komen toe aan Oons of diens licentiegevers. Deze mogen door de gebruiker slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking worden gesteld en in overeenstemming met deze voorwaarden.

Door de gebruiker op het platform gedeelde gegevens en informatie blijven op het platform staan en worden na het einde van het gebruik niet verwijderd of geretourneerd, tenzij Oons naar eigen inzicht anders beslist. Oons is gerechtigd deze gegevens en informatie op te nemen in haar databank en deze te distribueren of anderszins te gebruiken, tenzij de gegevens en informatie zijn gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Door de gebruiker op het platform gedeelde gegevens en informatie kunnen door Oons onder de aandacht worden gebracht van, en bekenen, gebruikt, onderzocht en uitgevoerd worden door andere gebruikers. De gebruiker dient vertrouwelijke gegevens en informatie, die anderen niet mogen gebruiken of die vallen onder rechten van derden waarop bij het delen daarvan mogelijk inbreuk wordt gemaakt, derhalve niet te publiceren op het platform.

Indien naar het oordeel van de gebruiker door hem te delen gegevens of informatie mogelijk voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten in aanmerking komen, raden wij ten zeerste deskundig advies in te winnen en tijdig de nodige maatregelen te nemen teneinde de bescherming veilig te stellen, alvorens de informatie of gegevens via het platform te delen.

Afspraken over onderzoek of uitvoering van ideeën en bijbehorende afspraken over intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten tussen gebruikers dienen door de gebruikers zelf te worden gemaakt, zonder tussenkomst van Oons. Oons staat niet in voor de haalbaarheid van ideeën, noch voor de verkrijging door de gebruiker van rechten naar aanleiding van ideeën of andere informatie of gegevens. Oons kan er evenmin voor instaan dat het delen van ideeën en andere informatie of gegevens, het onderzoeken en/of de uitvoering hiervan niet tot inbreuk op rechten van derden leidt. De gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

Beschikbaarheid

Oons streeft ernaar (de inhoud van) het platform voor de gebruiker toegankelijk en beschikbaar te houden, maar zij kan zulks niet garanderen.

Oons garanteert niet dat de op de website aangeboden informatie en gegevens up to date, volledig en/of foutloos zijn. Aan statusupdates kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend, nu Oons voor de input hiervan afhankelijk is van de medewerking van gebruikers.

Aansprakelijkheid

Oons is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie en gegevens die de gebruiker deelt op of ontleent aan het platform.

Oons is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, (mede) ontstaan doordat Oons is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste, onrechtmatige en/of onvolledige gegevens. Oons is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) het verlies of openbaar worden van door gebruikers gedeelde gegevens en informatie. Oons is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De gebruiker vrijwaart Oons voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel terzake van aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van het platform.

Oons is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Oons is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het platform.

Alle aanspraken jegens Oons vervallen indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de gebruiker daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Overeenkomsten tussen gebruikers

Oons is niet betrokken of partij bij de afzonderlijke afspraken tussen gebruikers onderling, die tot stand komen naar aanleiding van informatie op het platform. Oons is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze afspraken en hieruit voortvloeiende rechten en aanspraken.

Overige

Oons behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Controleer daarom regelmatig de voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

De voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Oons en gebruikers naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Oons zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.